Naslovna Novo Deklamacija o zajedničkom jeziku

Deklamacija o zajedničkom jeziku

775
0

Bili jednom Ustaša, Četnik i Balija. Ustaša, Četnik i Balija našli su se na sastanku radi važnog dogovora. Oni su sili za stol i otkopčali su botune na modrim sakoima. Onda su pritegnili kravate na bilim košuljama i otpili su po guc mineralne. Onda je Ustaša rekao: „Gespede, jeste vedele šte peše ene leđece e Deklereceje e zejednečkem jezeke? Pe te je strešne!“ Četnik je rekao: „Služum su su kulugum Ustušum! Duklurucuju u zujudnučkum juzuku ju struvučnu u upusnu! Murumu su juku zubrunutu!“ Balija je rekao: „Pitpini si sližim! Ki gid kiži di mi imimi zijidnički jizik, tij ji jigislivinski đibri!“

Ustaša je rekao: „Tečne! Jegeslevenske gevne šere leže de me gevereme este jezek, mede se me međesebne nešte ne rezemejeme!“ Četnik je rekao: „Tučnu! Putpusujum uvu uzjuvu kulugu Ustušu!“ Balija je pitao Četnika: „Kiki ti mižiš pitpisit izjivi kiligi Istiši iki gi ni rizimijiš?“ Četnik je rekao: „Uuku gu nuštu nu ruzumum, ju vurujum u dubru numuru kulugu Ustušu!“ Balija je rekao: „Dibri, indi i ridi!“ Onda je Ustaša pitao Baliju: „E keke te zneš šte kelege Četnek gevere eke ge ne rezemeješ?“ Balija je rekao: „Vjirijim i dibri nimijiri kiligi Čitniki!“ Četnik je rekao: „Dubru, tu smu ruzjusnulu!“

Ustaša je rekao: „Gespede, ed klječne je vežneste de se me međesebne ne rezemejeme! Ne teme mereme enzesterete!“ Balija je rekao: „Isprivni rizimišljiti, kiligi Istiši! Ni smijimi imiti ništi zijidnički, i pinijminji zijidnički jizik!“ Četnik je rekao: „Numu Srbumu ju nuš juzuk putunju nucuunulnug uduntututu! Numu šunsu du mu guvurumu ustu juzuk kuu Ustušu u Buluju!“ Ustaša je rekao: „E neme este! Bele be strešne de me Hrvete gevereme kee Četnece e Beleje!“ Balija je rekao: „I mi isti! Bili bi grizni di mi Bišnjici pričimi isti kii Istiši i Čitnici!“ Ustaša je rekao: „Eke be emele zejednečke jezek, gespede, te be znečele de sme džebe retevele!“

Balija je rekao: „Mini ji biš simpitični kiki si vimi Istišimi svi simiglisnici i, i vimi Čitnicimi si svi simiglisnici i!“ Četnik je rekao: „Munu ju u rutu puguduu šrupnul u dunju usnu! Zutu su mu kud pručum svu sumuglusnucu u!“ Ustaša je rekao: „E mene je e rete pegedeje šrepnel! Seme e gernje esne! Zete se me sve semeglesnece e!“ Balija je rekao: „I mini ji mitik ilitiji izmiđi girnji i dinji isni! Ziti si mi svi simiglisnici i!“ Ustaša je rekao: „Te je jeke debre! Te zneče de se sed međesebne rezlekejeme mnege veše nege preje rete!“ Četnik je rekao: „Nušu juzucu su nušu rutnu tukuvunu!“ Ustaša je rekao: „Tečne! Zete sme me Hrvete ed neše geverne mene neprevele stenderdne knježevne jezek!“

Balija je rekao: „I mi isti!“ Četnik je rekao: „U mu ustu! Nušu guvurnu munu su nušu nucuunulnu bugutstvu!“ Ustaša je rekao: „Sve sreće de sme e rete sve bele kveletetne renjene!“ Balija je rekao: „Iki ji niciinilni jizik pisljidici rinjivinji, ti zniči di niš idintitit priizlizi iz nišig invilidititi!“ Ustaša je rekao: „Te je meder zeklječek, kelege Beleje! Edentetet e jeste enveledetet!“ Četnik je rekao: „Mu Srbu smu nuučilu du ćumu su nujvušu ruzlukuvut ud druguh uku pustunumu bugulju!“ Ustaša je rekao: „E me Hrvete! Nešem edentetetem be se trebele bevete defekteleze!“ Balija je rekao: „Simi šti mnigi giviri di izglidimi mili nikizni i diginirični!“ Četnik je pitao: „Kuku tu musluš?“ Balija je rekao: „Hi-hi-hi, pi ti, kiligi Čitnik, imiš isti kii mrivijid!“ Četnik je rekao: „Ku mu tu kužu! Pugluduj svuju ustu, Buluju! Uzgluduju ku šupuk ud vjuvurucu! Hu-hu-hu!“

Ustaša je rekao: „Prestenete se sveđete, kelege! Ezbeljne je seteeceje! Mereme se sve skepe sepretstevet jegeslevenskej đebrede keje heće de nem nemetne zejednečke jezek!“ Četnik je rekao: „Dubru, služum su!“ Balija je rekao: „I ji si sližim si kiligim mrivijidim!“ Ustaša je rekao: „Jer eke jegeslevenske đebred tvrde de sve gevereme este jezek, te ende zneče de neme rezleke ezmeđe Hrvete, Srbe i Bešnjeke, nege de sme sve este kerec!“ Četnik je rekao: „Nu mužumu svu but ustu kuruc! Pugutuvu jur su znu du Čutnucu umuju vuću kuruc ud Ustušu!“ Ustaša je rekao: „Se tem ecjenem se ne be sležee!“ Četnik je rekao: „Mu numuj? Ujdu gu uzvudu kud su junuk!“ Ustaša je rekao: „Melem kelege Četneke de ne bede bezebrezen!“ Balija je rekao: „Mini ji kiric ibrizin, nije bizibrizin!“

Ustaša je rekao: „Deste, kelege! Neje trenetek ze zejebenceje!“ Četnik je pitao: „Pu štu du rudumu?“ Ustaša je rekao: „Predležem de sesteveme zejednečke Deklereceje pretev Deklereceje e zejednečkeme jezeke!“ Balija i Četnik su zadivljeno gledali u Ustašu. Onda je Četnik rekao: „Tu ju udlučnu uduju!“ Ustaša je rekao: „Trebeme perečet nešem neredeme de se ekrene bedećneste, e ne de se preke neprejeteljske jezečne peleteke vrećeje e mrečne jegeslevenske prešlest!“ Balija je rekao: „Imim pitinji!“ Četnik je pitao: „Kuju putunju?“ Balija je rekao: „Ni kijim jiziki di sistivimi zijidnički Dikliriciji pritiv Dikliriciji i zijidničkim jiziki? Iki ni pistiji zijidnički jizik?“

Četnik je rekao: „Uh, tu bu muguu butu prublum!“ Balija je pitao: „Di zivnimi pirtizini zi prividiici?“ Ustaša je rekao: „Ne, ne, ne! Strečnjece keže de, ček e ked se neše jezece petpene rezlečete, eme nekeh reječe keje se este e Estešeme e Četneceme e Belejeme!“ Četnik je rekao: „Mu numuj? Pustuju ruču kuju su zujudnučku u Čutnucumu u Ustušumu u Bulujumu? Tu nusum znuu!“ Ustaša je rekao: „Teke keže strečnjece! Mereme pemeće teh reječe sestevete zejednečke Deklereceje pretev Deklereceje e zejednečkeme jezeke!“

Četnik je pitao: „Kuju su tu ruču?“ Balija je rekao: „Ti si rijiči biz simiglisniki! Imi ih jiki mili!“ Ustaša je rekao: „Mereme eh se sjetet, zbeg bedećnoste nešeh nerede!“ Četnik se češkao po čelu i rekao je: „Jubutu, ju su nu mugu sutut nu judnu ruču buz sumuglusnuku!“ Balija je rekao: „Ni mini ni jidni ni pidi ni pimit!“ Ustaša je rekao: „Mereme se sjetet ber jedne, kelege! Bedećnest nešeh nerede je e petenje!“ Balija je pitao: „Miži li zijidnički Dikliriciji pritiv Dikliriciji i zijidničkim jiziki imit simi jidni rijič?“ Četnik je rekao: „Štu fulu? Bulju du smu krutku u jusnu!“ Ustaša je rekao: „Teke je! Trebe nem kretke e jesne elterneteve jegeslevenskem mreke! Seme de se sjeteme…“ Onda su Balija, Ustaša i Četnik sidili za stolom i dumali su. Onda su odjednom zacaklile im se oči. Onda su svi troje dignili ruke u zrak i viknili su: „Smrt!“

Robi K. (IIIa)

(775)

Internet je naše igralište

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem –  midnel.hr